Bảo hiểm

Đến với The Medcare, mọi dịch vụ y tế đều được hỗ trợ ở mức tối đa cho tất cả khách hàng. Chúng tôi cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cùng hồ sơ khám bệnh hợp lệ cho các khách hàng để thực hiện yêu cầu bồi thường với các dịch vụ bảo hiểm tự nguyện của các công ty như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Prudential, Insmart, AIA…

Những khách hàng có sử dụng các bảo hiểm đã ký kết bảo lãnh thanh toán với The Medcare sẽ không phải thanh toán các chi phí nếu chi phí đó nằm trong danh mục được bảo lãnh thanh toán. Khách hàng chỉ phải thanh toán chi phí chênh lệch so với định mức thanh toán hoặc các chi phí không nằm trong danh mục được bảo lãnh thanh toán.